სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ Myway Airlines-თვის საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. სააგენტომ ავიაკომპანიის მხრიდან საქართველოს საჰაერო კოდექსის 58 მუხლის მე-2 ნაწილის და „საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ამავე სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 16 ივნისის 98 ბრძანებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე დაიწყო მოკვლევა 31 აგვისტოს დაიწყო და საბოლოოდ ავიაკომპანიისთვის საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაუქმების გადაწყვეტილება გამოიტანა. 

როგორც AviaNews-ს Myway Airlines-ში განუცხადეს, კომპანიას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს გადაწყვეტილება ჯერ არ ჩაბარებია, რაც სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მოხდება.

“განაჩენის” ოფიციალურად ჩაბარების შემდეგ კი ავიაკომპანია მიიღებს გადაწყვეტილებას, რა სამართლემვრივ ფორმებს მიმართოს.

დაარღვია თუ არა Myway Airlines-მა საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაცემის წესი და მიზეზების გამო შესაძლოა ჩამორთმეოდა კომპანიას გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობა აღნიშნულ თემაზე AviaNews-ი ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყისში წერდა.

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობა გაიცემა საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე, რომელშიც საქართველოს მოქალაქე/მოქალაქეები ან/და საქართველოს სახელმწიფო ან/და საქართველოში დაფუძნებული იურიდიული პირი (რომლის დამფუძნებელი/დამფუძნებლები ან/და ხმის უფლების მქონე წილის ან აქციების 50%-ზე მეტის პირდაპირი ან არაპირდაპირი მფლობელი/მფლობელები არის/არიან საქართველოს მოქალაქე/მოქალაქეები), საკუთრების უფლებით ფლობს/ფლობენ ხმის უფლების მქონე წილის ან აქციების 50%-ზე მეტს.  ამასთან, ამგვარი ხმის უფლების მქონე წილის ან აქციების 50%-ზე მეტის საკუთრების უფლებით ფლობა უნდა ითვალისწინებდეს, მათ შორის, მასზე ეფექტური კონტროლის განხორციელებას. აღნიშნული მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაუქმების თაობაზე.

“საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა შესწავლის, ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე სააგენტო მიიჩნევს, რომ ავიაკომპანია შპს „მაივეი ეარლაინს კო ლტდ“-ს საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობა უნდა გაუქმდეს ქვემოთ მოხმობილ გარემოებათა გამო:

სააგენტო მიიჩნევს, რომ 2021 წლის 19 აგვისტოს განხორციელებული ტრანზაქციით, ავიაკომპანია შპს „მაივეი ეარლაინს კო. ლტდ“-ს მფლობელ იურიდიულ პირ შპს „ფლას ავიეიშენ ინვესთმენთ კო. ლტდ“-ში 89% წილის ჩინეთის მოქალაქე პარტნიორის საკუთრებაში გადასვლით დაირღვა საქართველოს საჰაერო კოდექსის 581 მუხლის მე-2 ნაწილის და „საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ-სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 16 ივნისის N98 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნა.

ამასთან, სააგენტო მიიჩნევს, რომ 2021 წლის 1 სექტემბერს, ჩინეთის მოქალაქე პარტნიორის მიერ წილების გადაფორმება საქართველოს მოქალაქე პარტნიორზე იმგვარად, რომ ამ უკანასკნელის საკუთრებაში მოქცეულიყო კომპანიის წილის 51%, როგორც ამას საჰაერო კოდექსი და სააგენტოს დირექტორის N98 ბრძანება მოითხოვს, წარმოადგენს მოჩვენებით გარიგებას და შესაბამისად ბათილია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, „გარიგება იმ შემთხვევაში ჩაითვლება მოჩვენებითად, როცა გარიგების მხარეებს არ სურთ ამ გარიგებით გათვალისწინებული იურიდიული შედეგის დადგომა. მოჩვენებითი გარიგება მოკლებულია ნამდვილობას და მხარეთა მოჩვენებითი გარიგების დროს მოსაჩვენებლად იქცევა ამ გარიგების მონაწილე ნების გამოვლენის ყველა სუბიექტი და მათ არ სურთ გარიგების შესრულება. ასეთი გარიგების შედეგად კანონსაწინააღმდეგო მიზნის მიღწევა ან სხვა გარიგების დაფარვა ორივე მხარის ინტერესი და მიზანი უნდა იყოს“ (იხ: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2010 წლის 30 აპრილის გადაწყვეტილება ას-571-879-09).

სააგენტო მიიჩნევს, რომ მოწილეებს შორის კომპანიის 40% წილის მოცემული სქემით გადაფორმება, მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ საბოლოო მყიდველს (რ. ბაკურაძეს) არ გააჩნდა საკმარისი თანხა წილის თავდაპირველი გადაფორმებისას, მოკლებულია ბიზნესისთვის დამახასიათებელ რაციონალობას, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ კომპანიის 40% წილის ნასყიდობის ფასს, რომელიც 1 სექტემბრის გარიგების მიხედვით შეადგენდა 15,000.00 (თხუთმეტი ათასი) ლარს.

სააგენტოს დასკვნით, 2021 წლის 1 სექტემბრის გარიგება სრულად აკმაყოფილებს მოჩვენებითი გარიგების კრიტერიუმებს, ვინაიდან გარიგების მონაწილე ორივე პარტნიორი მოქმედებდა შეთანხმებულად და გააჩნდათ საერთო კანონსაწინააღმდეგო მიზანი- 2021 წლის 18 აგვისტოს გაფორმებული გარიგებით დამდგარი შედეგის „გამოსწორება“ მისი დაფარვის გზით და ამგვარად ავიაკომპანიის საჰაერო გადაყვანაგადაზიდვის მოწმობის შენარჩუნება.

მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, სააგენტომ გამოარკვია, რომ ავიაკომპანია შპს „მაივეი ეარლაინს კო. ლტდ“-ს არსებობის ისტორიაში მსგავსი მოჩვენებითი გარიგების ფაქტს ადრეც ჰქონია ადგილი. კერძოდ, 2019 წლის 22 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში ავიაკომპანიის იმჟამინდელი ერთ-ერთი მოწილე სასამართლოსგან მოითხოვდა მეორე მოწილესთან წილის ნასყიდობის შესახებ დადებული  ხელშეკრულების ბათილად ცნობას, იმ საფუძვლით, რომ აღნიშნული წარმოადგენდა მოჩვენებით გარიგებას.

სააგენტოს პოზიციას ამყარებს ის ფაქტიც, რომ შპს „ფლას ავიეიშენ ინვესთმენთ კო. ლტდ“ს მოქმედი წესდების 4.5 პუნქტის მიხედვით, კომპანიაში შვილობილი კომპანიის (მოცემულ შემთხვევაში ავიაკომპანია შპს „მაივეი ეარლაინს კო. ლტდ“) მიმართ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება კაპიტალში სულ მცირე 60%-ის მფლობელი პარტნიორების მიერ, რაც 51% წილის მფლობელ საქართველოს მოქალაქე პარტნიორს ართმევს შესაძლებლობას, დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები შვილობილ ავიაკომპანიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, საჭიროებს რა ჩინეთის მოქალაქე პარტნიორის თანხმობას. აღნიშნული ეწინააღმდეგება სააგენტოს დირექტორის N98 ბრძანების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნას, რომლის მიხედვითაც „ხმის უფლების მქონე წილის ან აქციების 50%-ზე მეტის საკუთრების უფლებით ფლობა უნდა ითვალისწინებდეს, მათ შორის, მასზე ეფექტური კონტროლის განხორციელებას“ (ეფექტური კონტროლის მოთხოვნა ძალაშია 2021 წლის 1 სექტემბრიდან).

ჩინეთის მოქალაქე პარტნიორი ჭ. ლიუ შპს „ფლას ავიეიშენ ინვესთმენთ კო. ლტდ“-ზე ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს შვილობილი ავიაკომპანიის მართვის პროცესში, ვინაიდან წესდების საფუძველზე სარგებლობს უფლებით პარტნიორთა კრებაზე გადამწყვეტი ხმა გააჩნდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, საკუთარი მონაწილეობით ქმნის რა მოწილეთა 60%-იან შემადგენლობას, ხოლო ამგვარად გადამწყვეტ ზეგავლენას ახდენს საწარმოს მართვაზე.

აღნიშნული დარღვევის შესახებ, შპს „ფლას ავიეიშენ ინვესთმენთ კო. ლტდ“-ს წარმომადგენლებს განემარტათ 2021 წლის 13 ოქტომბრის ზეპირი მოსმენის სხდომაზე, თუმცა კომპანიის მოქმედ წესდებაში ამ დრომდე არ განხორციელებულა შესაბამისი ცვლილება.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სააგენტოსათვის ავიაკომპანია შპს „მაივეი ეარლაინს კო. ლტდ“-ს დირექტორის მიერ მცდარი ინფორმაციის (რ. ბაკურაძის თვითიზოლაციისა და ფიზიკურად გამოუცხადებლობის შესახებ 2021 წლის 18 აგვისტოს გარიგების გაფორმებისას თბილისის იუსტიციის სახლში) წარმოდგენით ზეპირი მოსმენის სხდომაზე, ცხადია, რომ ადგილი ჰქონდა სააგენტოსთვის განზრახ მცდარი ინფორმაციის მიწოდებას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის ავიაკომპანიის მფლობელ იურიდიულ პირში უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე კომპანიის წილის გასხვისების მიზეზები. სააგენტო მიიჩნევს, რომ აღნიშნული შეესაბამება სააგენტოს დირექტორის N98 ბრძანების მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის დანაწესს, რომლის მიხედვითაც „სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაუქმების თაობაზე იმ შემთხვევაში როცა „ავიაგადამზიდველი,  მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, სააგენტოში განზრახ წარადგენს მცდარ ინფორმაციას“. მხარის წარმომადგენლების მიერ წილების გასხვისებასთან დაკავშირებით ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციის მოწოდება ამყარებს სააგენტოს პოზიციას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს საჰაერო კოდექსის 581 მუხლის მე-2 ნაწილსა და „საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ-სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 16 ივნისის N98 ბრძანების მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებზე დაყრდნობით,
ვბრძანებ
1.    გაუქმდეს ავიაკომპანია შპს „მაივეი ეარლაინს კო. ლტდ“-ს საჰაერო გადაყვანაგადაზიდვის მოწმობა.
2.    ბრძანება     ძალაში     შედის     მხარისათვის     კანონით     დადგენილი     წესით გაცნობისთანავე.
3.    ბრძანება შესაძლოა გასაჩივრდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე და 178-ე მუხლების შესაბამისად, მისი მხარისათვის კანონით დადგენილი წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს     ადმინისტრაციულ     საქმეთა     კოლეგიაში”, – აღნიშნულია 30 ნოემბერს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილ ბრძანებაში.