წლე­ვან­დე­ლი სე­ზო­ნი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია, რო­გორც შე­თა­ვა­ზე­ბის, ვებ გვერ­დზე 400-ზე მეტი გან­თავ­სე­ბის ობი­ექ­ტია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ასე­ვე მომ­ხმა­რებ­ლის აქტი­ვო­ბის მხრივ, მხო­ლოდ ბოლო შვიდ დღე­ში 2000 ჯავ­შა­ნი გა­ი­ყი­და, აცხადებს ამის შე­სა­ხებ HOTSALE.GE-ს დი­რექ­ტორს თა­თუ­ლი ზა­კა­ლაშ­ვილი. მისი განმარტებით, მომხმარებლების აქ­ტი­ვო­ბა შე­თა­ვა­ზე­ბის მრავალფეროვნებითაც არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი.

“HOTSALE.GE-ზე თქვენ 50-ზე მეტ პრე­მიუმ კლა­სის, 80-ზე მეტ ზღვის­პი­რა, 25-ზე მეტ კა­ხე­თის, 40-ზე მეტ ბა­კუ­რი­ა­ნის, 25-ზე მეტ სხვა მთის რეგიონების სასტუმროს სა­უ­კე­თე­სო შე­თა­ვა­ზე­ბის შერ­ჩე­ვა და და­ჯავ­შნა შე­გიძ­ლი­ათ.

ვებ გვერ­დი­დან ბოლო დღე­ებ­ში გა­ყი­დუ­ლი ჯავ­შნე­ბის მი­ხედ­ვით ჩემ­პი­ო­ნე­ბს და­გი­სა­ხე­ლებთ: ჩვენი ტრა­დი­ცი­უ­ლი პარტნი­ო­რი CASTELO MARE ამ სას­ტუმ­როს 478 ჯავ­შა­ნი შე­ი­ძი­­ნა ჩვენ­მა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა, ჩემ­პი­ონს ოდ­ნავ ჩა­მორ­ჩე­ბა ჩვე­ნი წლევან­დე­ლი აღ­მო­ჩე­ნა KOLKHIDA RESORT SPA, რომ­ლის 467 ჯავშნით ისარგებლებს ჩვენი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი. ასე­ვე, პო­პუ­ლა­რუ­ლია კომპანია EUPHORIA-ს აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი. ამ კომ­პა­ნი­ას რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 289 გა­ყიდ­ვა აქვს. სას­ტუმ­რო „ბლექ სი რი­ვი­ე­რას“ – 115 ჯავ­შა­ნი ასე­ვე აღ­ნიშ­ვნის ღირ­სია.

აქ­ტი­უ­რია კა­ხე­თის რე­გი­ო­ნი. სას­ტუმ­რო “ღვი­ნის მა­რა­ნის” და სას­ტუ­მრო “ტყუპების საღ­ვი­ნე სახ­ლის”, შე­სა­ბა­მი­სად 101 და 132 ჯავ­შა­ნი შე­ი­ძი­ნა ჩვენ­მა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა”, განმარტავს HOTSALE.GE-ს დი­რექ­ტორი.​

თა­თუ­ლი ზა­კა­ლაშ­ვილი ამბობს, რომ HOTSALE.GE-ს მეშვეობით, შესაძლებელია მომხმარებელს მა­ღა­ლი ხარისხით და ძა­ლი­ან მიმ­ზიდ­ვე­ლი ფასებით გაუკედეს შეთავაზება.

“ჩვენ­თან და­ახ­ლო­ე­ბით, 50%-იანი და­ნა­ზო­გის გა­კე­თე­ბაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი 5 ვარსკვლავიან და ოთხვარ­სკვლა­ვი­ან სას­ტუმ­რო­ებ­ზე. ზო­გა­დად, კი დანაზოგები 40%-დან იწყე­ბა. მა­გა­ლი­თად, 5-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­რო­ე­ბის ფასები ჩვენს ვებ-გვერ­დზე მერ­ყე­ობს 120 ლა­რი­დან 180 ლა­რამ­დე; 4-ვარსკვლავია­ნე­ბის ფასი-80-დან 120 ლა­რის ჩათ­ვლით. რაც შე­ხე­ბა აპარტამენტებს აქ ფა­სე­ბი კი­დევ უფრო ხელ­მი­საწ­ვდო­მია და 20-დან 80-ლარამდე”, განმარტავს HOTSALE.GE-ს ​დირექტორი.