როგორ ხდება აეროდრომის საინსპექციო შემოწმება სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორების მიერ, რა ეტაპებს მოიცავს ინსპექტირების პროცესი და რა მოწმდება ადგილზე ინსპექტირების დროს

აეროდრომის ინსპექტირების პროცესი მოიცავს:

 • ინსპექტირების დაგეგმვას;
 • შესამოწმებელი მიმართულების განსაზღვრას;
 • ინსპექტირების ჯგუფის შემადგენლობის განსაზღვრას;
 • არსებული დოკუმენტაციის და კორესპონდენციის ანალიზს;
 • ინსპექტირების გეგმის მომზადებას და შესამოწმებელი ობიექტის ინფორმირებას;
 • ადგილზე ინსპექტირებას.

ადილზე ინსპექტირება მოიცავს:

 • გახსნით შეხვედრას;
 • აეროდრომის ინფრასტრუქტურის შემოწმებას;
 • ორნიტოლოგიის (bird-strike) კუთხით არსებული მდგომარეობის შემოწმებას;
 • აეროდრომის სახანძრო დაცვის უზრუნველყოფის და საგანგებო მდგომარეობაში მოქმედების გეგმის შემოწმებას;
 • ვიზუალური სააერნაოსნო საშუალებების შემოწმებას;
 • აეროდრომის დაცვის არეების შემოწმებას;
 • ბაქანზე საჰაერო ხომალდების გამართვის სისტემების შემოწმებას;
 • უსაფრთხოების მართვის სისტემის შეფასებას;
 • ფრენების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პერსონალის მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის შენარჩუნების უზრუნველმყოფი პროცესების შეფასებას;
 • სახელმძღვანელო დოკუმენტაციისა და ჩანაწერების მართვის სისტემის შემოწმებას;
 • სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის შემოწმებას;
 • აეროდრომზე სატრანსპორტო საშუალებისა და ქვეითთა მოძრაობის მოწესრიგების შემოწმებას;
 • დახურვით შეხვედრას.

ადგილზე ინსპეტირების შემდგომი ეტაპი მოიცავს:

 • ინსპექტირების ანგარიშის მომზადებას და შემოწმებული ობიექტისათვის გაგზავნას;
 • გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსასწორებელი ღონისძიებების შეთანხმებას, მონაცემთა ბაზის წარმოებას და გასატარებელი ღონისძიებების კონტროლს;
 • გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსწორების გადამოწმებას და ვალიდაციას.